Latest News

Institutions Run By Arya Kanya Vidyalaya Samiti

1

 

Arya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalaya (Malviya Nagar, Alwar , Phone-2332235)

2

 

Arya Kanya Mahavidyalaya ( Swami Dayanand Marg, Alwar)

3

 

Arya Girls Senior Secondary School (Swami Dayanand Marg, Alwar, Phone-2337885)

4

 

Arya Girls Senior Secondary School (Plot No. 245, Lajpat Nagar, Alwar, Phone- 2342022)

5

 

Arya Girls Senior Secondary School (Malviya Nagar , Alwar, Phone - 2703590)

6

 

Arya Girls Senior Secondary School (D-87 , Hasan Khan, Mawati Nagar, Alwar, Phone -2731723)

7

 

Arya Girls Primary School (Swami Dayanand Marg, Alwar, Phone-2337885)

8

 

Arya Primary School ( Swami Dayanand Marg, Alwar, Phone-2337885)

9

 

Arya Girls Senior Secondary School (Ramgarh Road, Goleta, Phone-2905425)

10

 

Arya Public School (Swami Dayanand Marg, Alwar, Phone-2702980)

11

 

Arya Public School (D-87, Hasan Khan, Mewati Nagar, Alwar-2731723)

12

 

Arya Public School (Malviya Nagar, Alwar-2703408)